วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บทความ ปริญญานิพนธ์ ทางด้านดนตรีคุณสามารถนำบทความและปริญญานิพนธ์เหล่านี้ที่ผมได้คัดเลือกไปประกอบงานวิจัย

เชิญเลือกตามสบายนะครับ แต่ต้องขอบคุณผู้ที่ได้จัดทำผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรีเหล่านี้

- ดนตรี คีตา เวหา อิเล็กทรอนิกส์ โดย นรเศรษฐ์ หมัดคง

- ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ โดย กิตติชัย รัตนพันธ์

- ดนตรีกับวิถีชีวิตของชาวไทพวนที่แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยปรชาชนลาว โดย โดยโพไช สุนนะลาด

- ดนตรีคือเรา โดย ทนง แจ่มวิมล

- ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย บุญลอย จันทร์ทอง

- การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 = The state of music instruction in junior high schools ; in educational region 4 โดย เชิดศักดิ์ ศรียาภัย,

- การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of "Khaek Si Kler Thao", a Thai traditional wind ensemble music โดย ธนิน กระแสร์,

- การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษากรณีสกุลพาทยโกศลและสกุลศิลปบรรเลง = Transmission of traditional Thai music in modern Thai society : Case study of Phatayakosol and Silapabanleng families โดย วิมาลา ศิริพงษ์
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีศึกษาเรื่อง "ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหงด้วยวิธีสอนแบบอนุมานวิธีกับวิธีสอนแบบอุปมานวิธี = A comparative study of music education achievement on "Rudiment of music theory" of M.S.1 students at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University by using deductive method and inductive method โดย จิรศักดิ์ กิติกาวงศ์

- การศึกษารายการดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง = A Study of Thai Classical Music Programs on Radio โดย ศรีพิไล ทองพรม

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี : Cakewalk Professional 3.0 Cakewalk Pri Audio 4.0 โดย สมชาย รัศมี

- การใช้หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง พุทธศักราช 2527 กลุ่มวิชาชีพ สาขาดุริยางค์ไทย = The implementation of higher certificate Thai dramatic arts curriculum B.E. 2527 of Thai music major โดย กรองทอง โพธิยารมย์

- การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ = Measurement and evaluation of music performance courses in Rajabhat Institutes, Thailand โดย ศิลปชัย กงตาล

- การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand โดย สมพงษ์ วงษ์ดี

- การวิจัยเพื่อตั้งระดับเสียงและบันไดเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย = Research for Standard Pitch and Scale of Thai Music โดย สุกรี เจริญสุข

- การประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2541 ณ หอประชุม ณัฐ ภมรประวัติการประชุมวิชาการดนตรี (ครั้งที่ 3 : 2541 : มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม) โดย นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2541

- การพัฒนาชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยผ่านทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในรายวิชาดนตรีสำหรับครูประถมศึกษาของสถาบันราชภัฏ = The instructional package development of fundamental music theory by practicing recorder instrument in music for elementary school teachers course of Rajabhat Institute โดย ประโมทย์ พ่อค้า

- การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda โดย มนัส วัฒนไชยยศ

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method โดย ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต

- การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์ โดย กุมารี สุวรรณสิงห์

- การใช้สื่อการสอนเนื้อหาวิชาดนตรีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี = The study of intructional media utilization in music for elementary school teachers. Case study : Ratchaburi Elementary School โดย สุวดี พิณประภัศร์

- การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี = Study of piano methods applied at Veedakorn Music Institute, Nonthaburi, Thailand โดย ปริม ฉัตรวิชัย

ว่างๆ ผมจะหาเติมเต็มให้อีกนะครับ เพื่อการศึกษาทางด้านดนตรีของเรา


....
1 ความคิดเห็น: